WWW.SZUPER.EU

1106 Budapest, Fehér út 1

Örs Vezér Irodaház

+3620 393 4944

SOS vonal

info@devizahitelesek.com

E-mail

KÉRJE SEGÍTSÉGÜNKET, MERT:

Elkerüljük a végrehajtási eljárás megindítását

A folyamatban lévő végrehajtási eljárást segítségünkkel megszüntetik, vagy felfüggesztik

A pénzintézettel segítségünkkel megfelelő egyezséget köthet

Az egyezség létrejöttéhez békéltetőtestületi eljárást kezdeményezünk

Ha szükséges peres eljárást kezdeményezünk a pénzintézettel szemben

INGYENES TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTUNK

Napjainkban már nagyon sok felmondott devizahitel eljutott a végrehajtási szakaszba. Mondani sem kell, hogy a végrehajtási eljárás során veszélyben az adós jövedelme, és a végrehajtással terhelt ingatlant bármikor árverezhetik. A végrehajtási eljárás egy különleges jogi megoldással nagyon sok esetben megszüntethető, ebben az esetben a tartozás nem követelhető és a jelzálogjog is törlésre kerül. A végrehajtási eljárás korlátozására is van lehetőség, ebben az esetben a tartozás összege csökkenhet jelentős mértékben. Ha végrehajtási eljárás van folyamatban Önnel szemben több milliós tartozása miatt, feltétlenül keressen meg minket, hogy átnézzük ügyét és megtaláljuk azt a jogi megoldást, amivel végrehajtási eljárás megszűnhet Önnel szemben, vagy a tartozása összege jelentősen csökkenhet.

A jelenlegi jogi helyzet alapján 2023. a devizahiteles perek éve lesz. Íme az elmúlt időszak Kúria döntései, amelyek jelentősen növelik az adósok esélyeit arra, hogy egy perben a bíróság megállapítsa a megkötött devizaszerződésük érvénytelenségét! Ezek alapján már csak hatékony ügyvédi képviselet kell, és a szerződések érvényteleníthetők, ami alapján tartozása jelentősen csökkenhet, és elkerülheti devizahitele súlyos következményeit. Alábbiakban összegyűjtöttük a a Kúria legfontosabb ide vonatkozó döntéseit, összhangban az EU bíróság döntéseivel.

Az alábbiakban elolvashatja a szóban forgó Kúriai döntések legfontosabb rendelkezéseit, a szerződések árfolyamkockázatról történő tájékoztatás tisztességtelenségével kapcsolatban.

BH 2021.5.141 Az árfolyamkockázatról történt tájékoztatás tisztességtelen, ha abból világosan és egyértelműen nem ismerhető fel az árfolyamkockázat mibenléte és annak gazdasági következményei. Az Európai Unió Bírósága joggyakorlata által felállított követelményrendszer megvalósulását a tájékoztatás tisztességtelenségének megítélése során összességében kell vizsgálni, az egyes ítéletek indokolásában megfogalmazott megállapítások nem tekinthetők taxatív felsorolásnak, nem lehet az ott megjelenő egyes elemeket kiragadottan értékelni, hanem a szerződés egyéb rendelkezései figyelembevételével kell megítélni, hogy a nyújtott tájékoztatás megfelel-e a tisztességes tájékoztatással szemben felállított követelményrendszernek [1959. évi IV. tv. (rPtk.) 209. § (1) bek.].

A fogyasztók helytállóan hivatkoztak arra, az irányelv által létrehozott védelmi rendszer azon az elven alapszik, hogy a fogyasztó a pénzügyi szolgáltatóhoz képest hátrányos helyzetben van többek között az információs szintje tekintetében, ezért a szerződési feltételek világos és érthető megfogalmazásának, és következésképpen az átláthatóságnak a 4. cikk (2) bekezdésében írt követelményét kiterjesztő módon kell érteni (C-186/16. 44. pont). Mindezért magának a pénzügyi intézménynek a fogyasztó részére adott tájékoztatásából kell kitűnnie mindazon információnak, amely alapján egy általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó megalapozott döntéseket hozhat (C-186/16. 49. és 51. pontok).

Az EU Bíróság határozataiban írtak szerint a tájékoztatásnak ki kell térnie a kölcsönfelvevő lakóhelye szerinti tagállam fizetőeszköze súlyos leértékelődésének és a külföldi kamatlábak emelkedésének a törlesztőrészletekre gyakorolt hatására (C-186/16. 49. pont); azon mechanizmus konkrét működésére, amelyre az érintett feltétel utal, valamint adott esetben az e mechanizmus és a többi feltételben előírt mechanizmus közötti viszonyra oly módon, hogy a fogyasztó pontos és érthető szempontok alapján értékelhesse a számára ebből eredő gazdasági következményeket (C-186/16. 45. pont, C-26/13. 75. pont); arra, hogy a fogyasztó a devizaalapú kölcsönszerződés aláírásával bizonyos mértékű árfolyamkockázatot vállal, amely gazdaságilag nehezen viselhetővé válhat, amennyiben az a pénznem, amelyben jövedelmét kapja, leértékelődik (C-186/16. 50. pont). Az irányelvben előírt világos és érthető megfogalmazás követelményének megfelel az a devizaalapú kölcsönszerződés is, amely úgy terheli a fogyasztóra az árfolyamkockázatot, hogy nem figyelmezteti kifejezetten arra, az árfolyamváltozásnak nincs felső határa (azaz nem szükséges, hogy a “korlátlan” vagy “nincs felső határa” kifejezéseket kifejezetten tartalmazza a kikötés), de csak abban az esetben, ha egyfelől a fogyasztót nem csupán arról a lehetőségről tájékoztatták, hogy annak a devizának az árfolyama, amelyben a kölcsönszerződést megkötötték, emelkedhet vagy csökkenhet, hanem értékelni tudja az árfolyamkockázatnak a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági követelményeit is (C-227/18. számú végzés 40.).

A Kúria az Általános Kockázatfeltáró Nyilatkozatban írtakat vizsgálva egyetértett a felülvizsgálati kérelemben kifejtettekkel, hogy a szerződés rendelkezéseit követő, azzal egy okiratba foglalt általános kockázatfeltáró nyilatkozat azon kitétele, miszerint a felperesek tudomásul vették, részükre az alperes az árfolyamkockázatról “teljes körű tájékoztatást” igazoló egyéb bizonyítékok hiányában annak tartalmát, “teljes körűségét” nem igazolja.

Épen az EU Bíróság C-227/18. számú végzése értelmében nem megfelelő az adott tájékoztatás, ha az csupán annyit tartalmaz, hogy az árfolyamváltozás a “hitelszolgálatot” egyaránt növelheti és csökkentheti.

A perben adott tájékoztatás mellett annak nincs perdöntő jelentősége, hogy a fogyasztó a szerződéstervezetet és a kapcsolódó dokumentumokat időben megkapták, illetve annak sem, hogy azt elolvasták-e a szerződés megkötését megelőzően. A fogyasztótól valóban elvárható, hogy a rendszerint nagy összegű és hosszabb távra szóló ügylet jellegéhez, nagyságrendjéhez, a vállalt kockázat mértékéhez igazodóan tájékozódjon a szerződés megkötése előtt, a szerződési feltételeket tartalmazó okiratot – az átlagfogyasztótól elvárható gondossággal – áttanulmányozza, és ha a szerződésben olyan rendelkezéseket észlel, amelyeket nem ért, megfelelő magyarázatot igényeljen [2/2012. (XII. 10.) PK vélemény]. Az ebben a körben megnyilvánuló esetleges mulasztása, gondatlan eljárása azonban csak abban az esetben eshet a terhére, ha a pénzügyi intézménytől kapott tájékoztatás egyébként tisztességes tartalmú volt.

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának jogegységi hatályú határozata [Jpe.I.60.015/2021/15.]

E vizsgálat során még ha a szerződéses feltételek nem is utalnak kifejezetten arra, hogy az árfolyamváltozásnak nincs felső határa, a bíróságnak vizsgálnia kell, hogy a fogyasztó a hitelező által rendelkezésére bocsátott információk összessége alapján képes volt-e értékelni az árfolyamkockázatnak a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági következményeit is (C-227/18 végzés 38. pont).

VÉGREHAJTÁS ALATT ÁLLÓ HITELEK

A felmondott hitelek estében néhány sikertelen felszólító levél után a pénzintézet végrehajtási eljárást kezdeményez Önnel szemben. A végrehajtási eljárás jelentős többletköltséget okoz mert a végrehajtónak igen magas a jutaléka, amit Önnek kell megfizetnie. Az eljárás legveszélyesebb formája az árverezés, ebben az esetben a jelzáloggal terhelt, vagy egyéb tulajdonában lévő ingatlant jóval áron alul árverési hirdetmény útján értékesítik. Ezzel Ön a lehető legrosszabbul jár, mert ha az árverési érték nem éri el a tartozást, akkor ingatlanát is elveszti, és még tartozása is marad fenn, amit jövedelméből (nyugdíjból is) továbbra is tiltani fognak.

FELMONDOTT HITELEK

A felmondott hiteleket a bankok rendszerint követeléskezelő vagy másnéven faktoring cégeknek eladják, így a behajtást Önnel szemben ők végzik. A pénzintézeteket a kialakult helyzetre való tekintettel peres eljárás lehetőségével nyomás alá lehet helyezni, így a per elkerülése végett sokkal kedvezőbb feltétekkel lehet velük egyezséget kötni. Egyezség hiányában peres eljárás kezdeményezhető. Felmondott hitel esetében haladéktalanul lépjen, mert Önnel szemben a pénzintézet bármikor végrehajtási eljárást kezdeményezhet, melynek során ingatlanát elárverezhetik, jövedelmének jelentős részét letilthatják. ​

FOLYAMATBAN LÉVŐ HITELEK

A COVID miatt bevezetett törlesztési moratóriumik mind megszűntek. A Magyar Nemzeti Bank folyamatosan emeli az alapkamatot, tehát a moratórium után nőhetett törlesztőrészlete. A felvett hitelhez képest a teljes tartozása a felvett hitel többszöröse, ami nyilvánvalóan igazságtalan. Tekintettel az új Európai Uniós bírósági döntésre, soha ennyire jó kilátások nem voltak a bankkal szemben sikeres peres eljárásra, vagy egyezségre. 

Mindezek alapján összefoglalható a fogyasztói irányelv 4. cikkének (2) előírt világos és érthető megfogalmazás követelményének esetről-esetre gazdagodott konjunktív feltételrendszere. Ennek megfelel az a devizaalapú kölcsönszerződés, amely olyan feltételt tartalmaz, amely úgy terheli a fogyasztóra az árfolyamkockázatot, hogy nem figyelmezteti kifejezetten arra, hogy az árfolyamváltozásnak nincs felső határa, és amely csak tájékoztató jelleggel említi meg a kölcsön devizában kifejezett összegét és a törlesztőrészletek nemzeti fizetőeszközben kifejezett összegét, amennyiben – egyfelől a fogyasztót nem csupán arról a lehetőségről tájékoztatták, hogy annak a devizának az árfolyama, amelyben a kölcsönszerződést megkötötték, emelkedhet vagy csökkenhet, hanem értékelni tudja az árfolyamkockázatnak a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági következményeit is, és – másfelől a kölcsönfelvevő rendelkezésére bocsátott teljes összeg és a törlesztőrészletek összege egyértelműen meghatározható. Mivel ezek a folyósítás, illetve a törlesztőrészletek esedékessége időpontjában érvényes árfolyamtól függnek, a világos és érthető megfogalmazás követelménye előírja, hogy ezen összegek számítási mechanizmusát, valamint az alkalmazandó árfolyamot átlátható módon kell ismertetni (C-227/18 végzés).

A Gfv.VII.30.090/2020/9. számú, öttagú tanács által hozott végzésének (megjelent BH 2021.141. számon) indokolásában a Kúria kifejtette, hogy önmagában az a tájékoztatás sem felel meg az EUB által felállított követelményrendszernek, amely szerint az adós hiteltörlesztési és kamatfizetési kötelezettségének összege “erősen függ” az adott deviza magyar forinttal, illetve “egyéb devizákkal” szembeni árfolyamának alakulásától. Ezt az erős függést (összefüggést) ugyanis a kockázatfeltáró nyilatkozat csak annyiban világítja meg, hogy a deviza árfolyamának változása egyaránt növelheti és csökkentheti a hitelszolgálat és a magyar forintban folyósított kölcsön összegét. Ez a tájékoztatás pedig semmilyen formában nem utal az elvárt módon a tagállam fizetőeszköze súlyos leértékelődésének a futamidő alatt is bekövetkezhető valós lehetőségére és arra, hogy ennek következtében a felperesek helyzete gazdaságilag nehezen viselhetővé is válhat. Éppen az EUB C-227/18. számú végzése értelmében nem megfelelő az adott tájékoztatás, ha az csupán annyit tartalmaz, hogy az árfolyamváltozás a “hitelszolgálatot” egyaránt növelheti és csökkentheti. Rámutatott arra is: ha a tájékoztatás pusztán ennyit tartalmaz, az átlagos fogyasztó számára nem “egyértelműen felismerhető”, hogy az árfolyamkockázat átvállalása, pontosan mit jelent, milyen következményekkel jár. Ez okból a 2/2014. PJE határozat 1. pontjában írtakat a később meghozott EU Bírósági ítéletekben meghatározott szempontokkal együtt értelmezve úgy ítélte meg, hogy az adott ügyben nyújtott, az árfolyamkockázatról történt tájékoztatás nem felelt meg a tisztességes tájékoztatással szemben felállított követelményrendszernek.

A tájékoztatási kötelezettség nem terjedhetett ki az árfolyamváltozás várható irányára és mértékére, de arra igen, hogy a tájékoztatásból a felperesek felismerhessék: a kölcsön visszafizetése rendkívül terhessé is válhat számukra.

BH 2022.4.103 I. Megfelelő az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás akkor, ha az amellett, hogy tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy mit jelent az árfolyamkockázat, elmagyarázza annak mechanizmusát (mibenlétét), annak a fogyasztó fizetési kötelezettségére gyakorolt hatását. Világos és érthető módon felhívja a figyelmet arra is, hogy az árfolyam fogyasztó szempontjából kedvezőtlen változásának reális esélye van, ami akár jelentősen megemelheti a fizetési kötelezettségeit (azaz gazdaságilag jelentősen kedvezőtlen helyzetbe hozza) [1959. évi IV. törvény (rPtk.) 209. § (1) bek; 1996. évi CXII. törvény (rHpt.) 213. § (1) bek. e) pontja].

Az Európai Unió Bírósága által felállított követelményrendszer megvalósulását az árfolyamkockázati tájékoztatás tisztességtelenségének megítélése során összességében kell vizsgálni, azt nem kell, illetve nem lehet taxatív felsorolásnak tekinteni, ahogy nem lehet egyes elemeket sem kiragadottan értékelni. A tájékoztatás teljes tartalma, a szerződés egyéb rendelkezéseinek a figyelembevételével kell megítélni, hogy a nyújtott tájékoztatás megfelel-e a tisztességes tájékoztatással szemben felállított követelményrendszernek [2/2014. Polgári jogegységi határozat; Jpe.I.60.015/2021/15. számú jogegységi hatályú határozat].
A JPE határozat kettős irányú jogértelmezési mércét fogalmazott meg. A JPE határozatból egyfelől az következik, hogy nem felel meg a világosság és érthetőség követelményének az a tájékoztatás, amelyből az átlagosan tájékozott fogyasztó számára az ugyan érthető, miszerint az árfolyamkockázat korlátozás nélkül őt terheli, de az nem, hogy az árfolyam fogyasztó szempontjából kedvezőtlen változásának reális esélye van, az akár jelentősen megemelheti fizetési kötelezettségeit, és amely lényegében (csak) arra terjedt ki, hogy az árfolyam a fogyasztó javára és terhére is változhat (Gfv.VII.30.315/2020/5.), mert ez nem elegendő ahhoz, hogy az átlagosan tájékozott fogyasztó megalapozott döntést hozzon. Másfelől viszont az is következik, hogy megfelelő a tájékoztatás akkor, ha az – a JPE határozat elvi tartalmában megfogalmazottak szerint – amellett, hogy tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy mit jelent az árfolyamkockázat, elmagyarázza annak mechanizmusát (mibenlétét), e mechanizmusnak a fogyasztó fizetési kötelezettségére gyakorolt hatását, felhívja a figyelmet világos és érthető módon arra is, hogy az árfolyam fogyasztó szempontjából kedvezőtlen változásának reális esélye van, ami akár jelentősen megemelheti a fizetési kötelezettségeit (azaz gazdaságilag jelentősen kedvezőtlen helyzetbe hozza).

Nem az egyes kifejezések használatának, hanem a nyújtott információk összességéből következő világos és érthető tartalomnak van jelentősége, ahogy ez egyértelműen kitűnik a C-227/18. számú végzés rendelkező részéből, de akár a C-51/17. számú ítélet felülvizsgálati kérelemben hivatkozott 74. pontját követő 75. pontjából is, amely tovább magyarázza a 74. pontban megfogalmazott azon elvárást, hogy a pénzügyi intézményeknek elegendő tájékoztatást kell nyújtaniuk a kölcsönfelvevők számára ahhoz, hogy ez utóbbiak tájékozott és megalapozott döntéseket hozhassanak, és e tájékoztatásnak ki kell terjednie legalább a kölcsönfelvevő lakóhelye szerinti tagállam fizetőeszköze súlyos leértékelődésének és a külföldi kamatlábak emelkedésének a törlesztőrészletekre gyakorolt hatására. Az EUB e gondolatot folytatja a 75. pontban: “Közelebbről, a kölcsönfelvevőnek egyrészt világos tájékoztatást kell kapnia arról, hogy a devizaalapú kölcsönszerződés aláírásával bizonyos mértékű árfolyamkockázatot vállal, amely gazdaságilag nehezen viselhetővé válhat, amennyiben az a pénznem, amelyben jövedelmét kapja, leértékelődik azon devizához képest, amelyben a kölcsönt nyújtották. Másrészt az eladónak vagy szolgáltatónak, a jelen esetben a banknak fel kell hívnia a figyelmet az átváltási árfolyam lehetséges változásaira és a devizában felvett kölcsönnel összefüggő kockázatokra.” Az EUB határozata is tehát ugyanazt az elvárt tartalmat többféle irányból, többféle megfogalmazásban határozza meg.

BH 2020.5.151 Az árfolyamkockázatról nyújtott tájékoztatás nem felel meg a tisztességes tájékoztatással szembeni elvárásoknak, ha az kizárólag az árfolyamkockázat fogyasztó általi viselését tartalmazza [1959. évi IV. tv. (rPtk.) 209. § (1) bek.; 1996. évi CXII. tv. (rHpt.) 203. § (6) bek.].

A Kúria úgy ítélte meg, hogy a nyújtott, az [1] pontban részletezett információk alapján az fogyasztó számára az egyértelmű volt, vagy az kellett, hogy legyen, miszerint az árfolyam változásának hatásait ő viseli. A hivatkozott rendelkezések azonban nem hívták fel az fogyasztó figyelmét az azzal járó kockázatokra, arra, hogy akár a forint jelentős árfolyamgyengülése is előfordulhat, ami a fogyasztó által fizetendő törlesztőrészleteket jelentősen megemelheti, a fogyasztót gazdaságilag nehéz helyzetbe hozhatja. A Kúria úgy ítélte meg, hogy a felperes által állított és bizonyított tájékoztatás nem felelt meg a 2/2014. PJE határozat 1. pontjában foglaltaknak, illetve az EUB joggyakorlata által kimunkált követelményeknek (például a C-51/17. sz. ügyben hozott ítéletben kifejtetteknek), ezért az tisztességtelen volt.

Van segítség! Hívjon minket!

Napjainkban már nagyon sok felmondott devizahitel eljutott a végrehajtási szakaszba. Mondani sem kell, hogy a végrehajtási eljárás során veszélyben az adós jövedelme, és a végrehajtással terhelt ingatlant bármikor árverezhetik. A végrehajtási eljárás egy különleges jogi megoldással nagyon sok esetben megszüntethető, ebben az esetben a tartozás nem követelhető és a jelzálogjog is törlésre kerül. A végrehajtási eljárás korlátozására is van lehetőség, ebben az esetben a tartozás összege csökkenhet jelentős mértékben. Ha végrehajtási eljárás van folyamatban Önnel szemben több milliós tartozása miatt, feltétlenül keressen meg minket, hogy átnézzük ügyét és megtaláljuk azt a jogi megoldást, amivel végrehajtási eljárás megszűnhet Önnel szemben, vagy a tartozása összege jelentősen csökkenhet.

 

Itt minden kérdésére azonnal, ingyenesen választ kap.

NE HALOGASSA PROBLÉMÁJÁT, MERT ADÓSSÁGA FOLYAMATOSAN NŐ, ESÉLYEI CSÖKKENNEK.

Kérje ingyenes segítségünket!

+3620 393 4944

A jelenlegi jogi helyzet alapján 2023. a devizahiteles perek éve lesz. Íme az elmúlt időszak Kúria döntései, amelyek jelentősen növelik az adósok esélyeit arra, hogy egy perben a bíróság megállapítsa a megkötött devizaszerződésük érvénytelenségét! Ezek alapján már csak hatékony ügyvédi képviselet kell, és a szerződések érvényteleníthetők, ami alapján tartozása jelentősen csökkenhet, és elkerülheti devizahitele súlyos következményeit. Alábbiakban összegyűjtöttük a a Kúria legfontosabb ide vonatkozó döntéseit, összhangban az EU bíróság döntéseivel. Bővebben olvasnék a témáról: (tehát az ez alatti hosszú szöveg csak akkor jelenjen meg, ha rákattintanak a ságára.)

Az alábbiakban elolvashatja a szóban forgó Kúriai döntések legfontosabb rendelkezéseit, a szerződések árfolyamkockázatról történő tájékoztatás tisztességtelenségével kapcsolatban.

BH 2021.5.141 Az árfolyamkockázatról történt tájékoztatás tisztességtelen, ha abból világosan és egyértelműen nem ismerhető fel az árfolyamkockázat mibenléte és annak gazdasági következményei. Az Európai Unió Bírósága joggyakorlata által felállított követelményrendszer megvalósulását a tájékoztatás tisztességtelenségének megítélése során összességében kell vizsgálni, az egyes ítéletek indokolásában megfogalmazott megállapítások nem tekinthetők taxatív felsorolásnak, nem lehet az ott megjelenő egyes elemeket kiragadottan értékelni, hanem a szerződés egyéb rendelkezései figyelembevételével kell megítélni, hogy a nyújtott tájékoztatás megfelel-e a tisztességes tájékoztatással szemben felállított követelményrendszernek [1959. évi IV. tv. (rPtk.) 209. § (1) bek.].

A fogyasztók helytállóan hivatkoztak arra, az irányelv által létrehozott védelmi rendszer azon az elven alapszik, hogy a fogyasztó a pénzügyi szolgáltatóhoz képest hátrányos helyzetben van többek között az információs szintje tekintetében, ezért a szerződési feltételek világos és érthető megfogalmazásának, és következésképpen az átláthatóságnak a 4. cikk (2) bekezdésében írt követelményét kiterjesztő módon kell érteni (C-186/16. 44. pont). Mindezért magának a pénzügyi intézménynek a fogyasztó részére adott tájékoztatásából kell kitűnnie mindazon információnak, amely alapján egy általánosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó megalapozott döntéseket hozhat (C-186/16. 49. és 51. pontok).

Az EU Bíróság határozataiban írtak szerint a tájékoztatásnak ki kell térnie a kölcsönfelvevő lakóhelye szerinti tagállam fizetőeszköze súlyos leértékelődésének és a külföldi kamatlábak emelkedésének a törlesztőrészletekre gyakorolt hatására (C-186/16. 49. pont); azon mechanizmus konkrét működésére, amelyre az érintett feltétel utal, valamint adott esetben az e mechanizmus és a többi feltételben előírt mechanizmus közötti viszonyra oly módon, hogy a fogyasztó pontos és érthető szempontok alapján értékelhesse a számára ebből eredő gazdasági következményeket (C-186/16. 45. pont, C-26/13. 75. pont); arra, hogy a fogyasztó a devizaalapú kölcsönszerződés aláírásával bizonyos mértékű árfolyamkockázatot vállal, amely gazdaságilag nehezen viselhetővé válhat, amennyiben az a pénznem, amelyben jövedelmét kapja, leértékelődik (C-186/16. 50. pont). Az irányelvben előírt világos és érthető megfogalmazás követelményének megfelel az a devizaalapú kölcsönszerződés is, amely úgy terheli a fogyasztóra az árfolyamkockázatot, hogy nem figyelmezteti kifejezetten arra, az árfolyamváltozásnak nincs felső határa (azaz nem szükséges, hogy a “korlátlan” vagy “nincs felső határa” kifejezéseket kifejezetten tartalmazza a kikötés), de csak abban az esetben, ha egyfelől a fogyasztót nem csupán arról a lehetőségről tájékoztatták, hogy annak a devizának az árfolyama, amelyben a kölcsönszerződést megkötötték, emelkedhet vagy csökkenhet, hanem értékelni tudja az árfolyamkockázatnak a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági követelményeit is (C-227/18. számú végzés 40.).

A Kúria az Általános Kockázatfeltáró Nyilatkozatban írtakat vizsgálva egyetértett a felülvizsgálati kérelemben kifejtettekkel, hogy a szerződés rendelkezéseit követő, azzal egy okiratba foglalt általános kockázatfeltáró nyilatkozat azon kitétele, miszerint a felperesek tudomásul vették, részükre az alperes az árfolyamkockázatról “teljes körű tájékoztatást” igazoló egyéb bizonyítékok hiányában annak tartalmát, “teljes körűségét” nem igazolja.

Épen az EU Bíróság C-227/18. számú végzése értelmében nem megfelelő az adott tájékoztatás, ha az csupán annyit tartalmaz, hogy az árfolyamváltozás a “hitelszolgálatot” egyaránt növelheti és csökkentheti.

A perben adott tájékoztatás mellett annak nincs perdöntő jelentősége, hogy a fogyasztó a szerződéstervezetet és a kapcsolódó dokumentumokat időben megkapták, illetve annak sem, hogy azt elolvasták-e a szerződés megkötését megelőzően. A fogyasztótól valóban elvárható, hogy a rendszerint nagy összegű és hosszabb távra szóló ügylet jellegéhez, nagyságrendjéhez, a vállalt kockázat mértékéhez igazodóan tájékozódjon a szerződés megkötése előtt, a szerződési feltételeket tartalmazó okiratot – az átlagfogyasztótól elvárható gondossággal – áttanulmányozza, és ha a szerződésben olyan rendelkezéseket észlel, amelyeket nem ért, megfelelő magyarázatot igényeljen [2/2012. (XII. 10.) PK vélemény]. Az ebben a körben megnyilvánuló esetleges mulasztása, gondatlan eljárása azonban csak abban az esetben eshet a terhére, ha a pénzügyi intézménytől kapott tájékoztatás egyébként tisztességes tartalmú volt.

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának jogegységi hatályú határozata [Jpe.I.60.015/2021/15.]

E vizsgálat során még ha a szerződéses feltételek nem is utalnak kifejezetten arra, hogy az árfolyamváltozásnak nincs felső határa, a bíróságnak vizsgálnia kell, hogy a fogyasztó a hitelező által rendelkezésére bocsátott információk összessége alapján képes volt-e értékelni az árfolyamkockázatnak a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági következményeit is (C-227/18 végzés 38. pont).

Mindezek alapján összefoglalható a fogyasztói irányelv 4. cikkének (2) előírt világos és érthető megfogalmazás követelményének esetről-esetre gazdagodott konjunktív feltételrendszere. Ennek megfelel az a devizaalapú kölcsönszerződés, amely olyan feltételt tartalmaz, amely úgy terheli a fogyasztóra az árfolyamkockázatot, hogy nem figyelmezteti kifejezetten arra, hogy az árfolyamváltozásnak nincs felső határa, és amely csak tájékoztató jelleggel említi meg a kölcsön devizában kifejezett összegét és a törlesztőrészletek nemzeti fizetőeszközben kifejezett összegét, amennyiben – egyfelől a fogyasztót nem csupán arról a lehetőségről tájékoztatták, hogy annak a devizának az árfolyama, amelyben a kölcsönszerződést megkötötték, emelkedhet vagy csökkenhet, hanem értékelni tudja az árfolyamkockázatnak a pénzügyi kötelezettségeire gyakorolt – esetlegesen jelentős – gazdasági következményeit is, és – másfelől a kölcsönfelvevő rendelkezésére bocsátott teljes összeg és a törlesztőrészletek összege egyértelműen meghatározható. Mivel ezek a folyósítás, illetve a törlesztőrészletek esedékessége időpontjában érvényes árfolyamtól függnek, a világos és érthető megfogalmazás követelménye előírja, hogy ezen összegek számítási mechanizmusát, valamint az alkalmazandó árfolyamot átlátható módon kell ismertetni (C-227/18 végzés).

A Gfv.VII.30.090/2020/9. számú, öttagú tanács által hozott végzésének (megjelent BH 2021.141. számon) indokolásában a Kúria kifejtette, hogy önmagában az a tájékoztatás sem felel meg az EUB által felállított követelményrendszernek, amely szerint az adós hiteltörlesztési és kamatfizetési kötelezettségének összege “erősen függ” az adott deviza magyar forinttal, illetve “egyéb devizákkal” szembeni árfolyamának alakulásától. Ezt az erős függést (összefüggést) ugyanis a kockázatfeltáró nyilatkozat csak annyiban világítja meg, hogy a deviza árfolyamának változása egyaránt növelheti és csökkentheti a hitelszolgálat és a magyar forintban folyósított kölcsön összegét. Ez a tájékoztatás pedig semmilyen formában nem utal az elvárt módon a tagállam fizetőeszköze súlyos leértékelődésének a futamidő alatt is bekövetkezhető valós lehetőségére és arra, hogy ennek következtében a felperesek helyzete gazdaságilag nehezen viselhetővé is válhat. Éppen az EUB C-227/18. számú végzése értelmében nem megfelelő az adott tájékoztatás, ha az csupán annyit tartalmaz, hogy az árfolyamváltozás a “hitelszolgálatot” egyaránt növelheti és csökkentheti. Rámutatott arra is: ha a tájékoztatás pusztán ennyit tartalmaz, az átlagos fogyasztó számára nem “egyértelműen felismerhető”, hogy az árfolyamkockázat átvállalása, pontosan mit jelent, milyen következményekkel jár. Ez okból a 2/2014. PJE határozat 1. pontjában írtakat a később meghozott EU Bírósági ítéletekben meghatározott szempontokkal együtt értelmezve úgy ítélte meg, hogy az adott ügyben nyújtott, az árfolyamkockázatról történt tájékoztatás nem felelt meg a tisztességes tájékoztatással szemben felállított követelményrendszernek.

A tájékoztatási kötelezettség nem terjedhetett ki az árfolyamváltozás várható irányára és mértékére, de arra igen, hogy a tájékoztatásból a felperesek felismerhessék: a kölcsön visszafizetése rendkívül terhessé is válhat számukra.

BH 2022.4.103 I. Megfelelő az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás akkor, ha az amellett, hogy tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy mit jelent az árfolyamkockázat, elmagyarázza annak mechanizmusát (mibenlétét), annak a fogyasztó fizetési kötelezettségére gyakorolt hatását. Világos és érthető módon felhívja a figyelmet arra is, hogy az árfolyam fogyasztó szempontjából kedvezőtlen változásának reális esélye van, ami akár jelentősen megemelheti a fizetési kötelezettségeit (azaz gazdaságilag jelentősen kedvezőtlen helyzetbe hozza) [1959. évi IV. törvény (rPtk.) 209. § (1) bek; 1996. évi CXII. törvény (rHpt.) 213. § (1) bek. e) pontja].

Az Európai Unió Bírósága által felállított követelményrendszer megvalósulását az árfolyamkockázati tájékoztatás tisztességtelenségének megítélése során összességében kell vizsgálni, azt nem kell, illetve nem lehet taxatív felsorolásnak tekinteni, ahogy nem lehet egyes elemeket sem kiragadottan értékelni. A tájékoztatás teljes tartalma, a szerződés egyéb rendelkezéseinek a figyelembevételével kell megítélni, hogy a nyújtott tájékoztatás megfelel-e a tisztességes tájékoztatással szemben felállított követelményrendszernek [2/2014. Polgári jogegységi határozat; Jpe.I.60.015/2021/15. számú jogegységi hatályú határozat].
A JPE határozat kettős irányú jogértelmezési mércét fogalmazott meg. A JPE határozatból egyfelől az következik, hogy nem felel meg a világosság és érthetőség követelményének az a tájékoztatás, amelyből az átlagosan tájékozott fogyasztó számára az ugyan érthető, miszerint az árfolyamkockázat korlátozás nélkül őt terheli, de az nem, hogy az árfolyam fogyasztó szempontjából kedvezőtlen változásának reális esélye van, az akár jelentősen megemelheti fizetési kötelezettségeit, és amely lényegében (csak) arra terjedt ki, hogy az árfolyam a fogyasztó javára és terhére is változhat (Gfv.VII.30.315/2020/5.), mert ez nem elegendő ahhoz, hogy az átlagosan tájékozott fogyasztó megalapozott döntést hozzon. Másfelől viszont az is következik, hogy megfelelő a tájékoztatás akkor, ha az – a JPE határozat elvi tartalmában megfogalmazottak szerint – amellett, hogy tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy mit jelent az árfolyamkockázat, elmagyarázza annak mechanizmusát (mibenlétét), e mechanizmusnak a fogyasztó fizetési kötelezettségére gyakorolt hatását, felhívja a figyelmet világos és érthető módon arra is, hogy az árfolyam fogyasztó szempontjából kedvezőtlen változásának reális esélye van, ami akár jelentősen megemelheti a fizetési kötelezettségeit (azaz gazdaságilag jelentősen kedvezőtlen helyzetbe hozza).

Nem az egyes kifejezések használatának, hanem a nyújtott információk összességéből következő világos és érthető tartalomnak van jelentősége, ahogy ez egyértelműen kitűnik a C-227/18. számú végzés rendelkező részéből, de akár a C-51/17. számú ítélet felülvizsgálati kérelemben hivatkozott 74. pontját követő 75. pontjából is, amely tovább magyarázza a 74. pontban megfogalmazott azon elvárást, hogy a pénzügyi intézményeknek elegendő tájékoztatást kell nyújtaniuk a kölcsönfelvevők számára ahhoz, hogy ez utóbbiak tájékozott és megalapozott döntéseket hozhassanak, és e tájékoztatásnak ki kell terjednie legalább a kölcsönfelvevő lakóhelye szerinti tagállam fizetőeszköze súlyos leértékelődésének és a külföldi kamatlábak emelkedésének a törlesztőrészletekre gyakorolt hatására. Az EUB e gondolatot folytatja a 75. pontban: “Közelebbről, a kölcsönfelvevőnek egyrészt világos tájékoztatást kell kapnia arról, hogy a devizaalapú kölcsönszerződés aláírásával bizonyos mértékű árfolyamkockázatot vállal, amely gazdaságilag nehezen viselhetővé válhat, amennyiben az a pénznem, amelyben jövedelmét kapja, leértékelődik azon devizához képest, amelyben a kölcsönt nyújtották. Másrészt az eladónak vagy szolgáltatónak, a jelen esetben a banknak fel kell hívnia a figyelmet az átváltási árfolyam lehetséges változásaira és a devizában felvett kölcsönnel összefüggő kockázatokra.” Az EUB határozata is tehát ugyanazt az elvárt tartalmat többféle irányból, többféle megfogalmazásban határozza meg.

BH 2020.5.151 Az árfolyamkockázatról nyújtott tájékoztatás nem felel meg a tisztességes tájékoztatással szembeni elvárásoknak, ha az kizárólag az árfolyamkockázat fogyasztó általi viselését tartalmazza [1959. évi IV. tv. (rPtk.) 209. § (1) bek.; 1996. évi CXII. tv. (rHpt.) 203. § (6) bek.].

A Kúria úgy ítélte meg, hogy a nyújtott, az [1] pontban részletezett információk alapján az fogyasztó számára az egyértelmű volt, vagy az kellett, hogy legyen, miszerint az árfolyam változásának hatásait ő viseli. A hivatkozott rendelkezések azonban nem hívták fel az fogyasztó figyelmét az azzal járó kockázatokra, arra, hogy akár a forint jelentős árfolyamgyengülése is előfordulhat, ami a fogyasztó által fizetendő törlesztőrészleteket jelentősen megemelheti, a fogyasztót gazdaságilag nehéz helyzetbe hozhatja. A Kúria úgy ítélte meg, hogy a felperes által állított és bizonyított tájékoztatás nem felelt meg a 2/2014. PJE határozat 1. pontjában foglaltaknak, illetve az EUB joggyakorlata által kimunkált követelményeknek (például a C-51/17. sz. ügyben hozott ítéletben kifejtetteknek), ezért az tisztességtelen volt.

A DEVIZAKÁROSULTAK ELLEN FOLYÓ VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSOK LEÁLLÍTHATÓK! HA NEM TUDJA FIZETNI TARTOZÁSÁT, ÉS SZERZŐDÉSÉT FELMONDTÁK A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS ELKERÜLHETŐ!

NÉZZÜK A MEGOLDÁSOKAT!

Ha a törlesztő részleteket nem fizette, a bank a szerződést felmondja, bármikor végrehajtási eljárást kezdeményezhetnek Önnel szemben. A végrehajtási eljárás célja jövedelmének letiltása, ingó vagyonának lefoglalása, ingatlanának elárverezése.

SEGÍTSÉGÜNKKEL A VÉGREHAJTÁS:

A mostani helyzetben a pénzintézetek is érzik a nyomást a tömegesen várható peres eljárások miatt, ezért segítségünkkel rendkívül kedvező egyezségek köthetők. Peres eljárás kezdeményezését akkor javasoljuk, ha nincs kedvező egyezség. Egyezség köthető még folyamatban lévő és már felmondott hitelek esetében, avagy folyamatban lévő végrehajtási eljárás során is.

SEGÍTSÉGÜNKKEL:

Pénzügyi Békéltetőtestületi Eljárás kezdeményezhető, ez egy hivatalos eljárás, melynek során a pénzintézetnek és az adósnak vagy képviselőjének meg kell jelennie a testület előtt. A testület abszolút az adósok oldalán áll, ha a felek alávetik magukat a döntésüknek, akkor határozatával el is dönthetik ügyét.

SEGÍTSÉGÜNKKEL A BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ELŐTT?

Ha az egyezségi és a Békéltető Testületi Eljárás nem vezetett eredményre, vagy a per megindítása más okból szükséges, akkor maga az alapszerződés, és/vagy a forintositás is peres eljárás során megtámadható. A forintositás fogyasztóvédelmi szabályokba ütközött, így minden forintosított devizahitel a bíróságon támadható. Több a magyar bíróságok számára kötelező Európai Uniós Bírósági Döntés és a Kúria jogegységi határozatai kellő alapot adnak perek sokaságának megnyerésére, szerződések érvénytelenítésére. A peres eljárásoknál ügyvédi képviselet kötelező.

SEGÍTSÉGÜNKKEL:

WWW.DEVIZAHITELESEK.COM

ITT MINDEN KÉRDÉSÉRE AZONNAL, INGYENESEN VÁLASZT KAP.

Elérhetőség

Kövess minket!

Nem találsz valamit?

 | 2023 © Minden jog fenntartva! |